HS 12.6.2012

ASUMISOIKEUSLAIN MUUTOSESITYS EI TURVAA ASUKKAIDEN ETUJA

Eduskannassa on käsiteltävänä asumisoikeuslain muutos. Hallituksen mukaan se estää valtion tuella rakennettujen asumisoikeustalojen omistuksen siirtämisen ei-yleishyödylliselle omistajalle väliyhtiötä käyttämällä. Tällainen siirto on kuitenkin kielletty jo nykyisin voimassa olevan lainsäädännön nojalla.

Taustalla ovat ns. Liukku -kaupat, joilla yli 5000 Avain Asumisoikeus Oy:n asuntoa siirtyi 160 000 euron hinnalla Perttu Liukun yksityisomistukseen. Kaupat rikkoivat lakeja, joiden valvoja on Asumisen Rahoitus- ja Kehittämiskeskus ARA. Valvontatehtävästään huolimatta ARA ei ole puuttunut Liukun kauppoihin. Ongelman ratkaisemiseksi ei siis tarvita uutta lainsäädäntöä, vaan olemassa olevan lainsäädännön noudattamista.

Toinen hallituksen perustelu lakimuutokselle on se, että ARAn harkintavaltaa lisätään vapautettaessa asumisoikeustaloja aravarajoituksista. ARA on kuitenkin järjestelmällisesti lyönyt laimin sille jo nyt kuuluvan asumisoikeusasuntojen vastikkeiden kohtuullisuuden valvonnan. Sen seurauksena valtion asumisoikeusasuntojen rakentamiseen osoittama tuki ei ole vuosiin hyödyttänyt asukkaita, vaan rahat ovat menneet sijoittajien voittoihin. Aravarajoituksista vapauttamisen tiukentaminen on asukkaiden intressissä. ARAn harkintavallan painottamisen sijasta esitän, että asukkaiden etua edistettäisiin asukkaille aravarajoituksista vapautuviin asuntoihin annettavalla etuosto-oikeudella. Asumisoikeustalojen hallinnon valvonta paranisi myös, jos laissa tunnustettaisiin asukkaiden asema asumisoikeusyhtiöiden pääomien sijoittajina.

Asukkaat ovat maksaneet asumisoikeusyhtiöiden omista pääomista 99,6 prosenttia eli yli 300 miljoonaa euroa. Näiden yhtiöiden sijoittaja-osakkeenomistajien pääomasijoitukset

ovat vain runsas yksi miljoona euroa eli 0,4 prosenttia kokonaispääomasta. Asumisoikeustalot käytännössä kokonaan maksaneilla asukkailla ei kuitenkaan ole kotiensa omistajayhtiöissä äänioikeutta, vaan asioista päätetään yhtiökokouksissa pelkästään osakkeenomistajien mitättömän 0,4%:n osakepääomasijoituksen tuottamalla äänivallalla.

Valtion rahoittamien asumisoikeustalojen suurimmat omistajayhtiöt ovat enää muodollisesti yleishyödyllisiä. Talojen omistajat tekevät suuria voittoja asukkaiden kustannuksella ja rikkovat vastikkeiden määräämisessä lain asettamaa kohtuullisuuden vaatimusta. Voittojen kerääminen toisten rahoilla ilman omaa riskiä on johtanut talojen huonoon hallintoon ja moraalikatoon. Tilanteen korjaamiseksi tulee asukkaille säätää heidän tekemiään pääomasijoituksia vastaava äänioikeus. Kaikkialla maailmassa osakeyhtiön pääoman sijoittajalle kuuluu äänioikeus siinä osakeyhtiössä, johon rahat on pantu. Äänioikeus on hyvän, läpinäkyvän ja kansanvaltaisen hallinnon perusta.

Eduskunnan käsiteltävänä olevat Asumisoikeuslain muutokset ovat tarpeettomia, koska niitä vastaavat määräykset sisältyvät nykyisiin lakeihin. Muutokset myös tarpeettomasti painottavat valvontatehtävänsä tähän asti laiminlyöneen ARAn roolia harkintavallan käyttäjänä. Sen vuoksi Eduskunnan tulisi palauttaa Asumisoikeuslain muutos uudelleen valmisteluun. Lakiesitykseen tulee lisätä asukkaiden muodostamien yhteisöjen etuosto-oikeus asumisoikeustaloihin niiden vapautuessa aravarajoitusten piiristä. Asumisoikeuslakia on myös muutettava niin, että asukkaat saavat pääomasijoituksiaan vastaavan äänioikeuden asumisoikeustalojen omistajayhtiöissä.

Jukka Kilpi

Liiketoiminnan etiikan dosentti

Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n puheenjohtaja