ARA-LAKIEN UUDISTAMINEN 2014

[fb_button]

SUOMEN ASUMISOIKEUSASUKKAAT ry
asumisoikeusasukkaiden etujärjestö

Ympäristöministeriö käynnisti helmikuussa 2014 ARA-lakien toimintaa ja ongelmia arviovan hankkeen, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2015 alussa.

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asuminen/Ymparistoministerio_kuulee_sidosryhmia_a%2828120%29

Kerro hankeryhmälle omat kokemuksesi ARA-asukkaana osoitteseen:

kirjaamo.ym(at)ymparisto.fi tai tommi.laanti(at)ymparisto.fi

Tässä SASO ry:n maaliskuussa 2014 YM:n hankeryhmälle antama lausunto:

LAUSUNTO ASUMISEN TUKIJÄRJESTELMÄN JA VEROTUKSEN VAIKUTTAVUUTTA JA TEHOKKUUTTA ARVIOIVALLE HANKKEELLE

ARA-RAHOITUKSEN TOTEUTUS JA VALVONTA EPÄONNISTUNEET

Valtion kaikkiaan n. 20 miljardin euron suuruinen asuntorahoitus, ns. ARA-rahoitus, on nykyisin ohjattu paisuttamaan markkinavuokria perivien “yleishyödyllisten” kiinteistösijoittajien voittoja. Tämän epäonnistuneen politiikan seurauksena varsinkin metropolialueella on huutava pula kohtuuhintaisista kodeista. Samalla tuhansia ARA-asuntoja rapistuu haja-asutusalueilla tyhjillään.

Seuraava kuva kertoo “yleishyödyllisten” sijoittajien kassoja lihottavasta valtion asuntopolitiikasta korutonta totuutta. ARA-lait, eli aravalaki, aravarajoituslaki ja korkotukilaki, edellyttävät omakustannusperiaatetta ja asumisen kohtuuhintaisuutta. Nämä lakien valtion asuntorahoitukselle asettamat ehdot on kuitenkin metropolialueella käytännössä heitetty romukoppaan lukuunottamatta kuntien omistamia asuntoja.

KUVA 1 HS 6.4.2013:


”Yleishyödylliset” vuokrataloyhtiöt perivät samantasoisista valtion rahoittamista kodeista asukkailta enemmän vuokraa kuin kunnalliset yhtiöt. Kuntayhtiöt toimivat kuitenkin aivan saman rahoituksen pohjalta kuin “yleishyödylliset” voiton takojat.

Numerot osoittavat, että sijoittajat ovat kaapanneet valtion asuntorahoituksen omaksi rahasammokseen.

Hyvin toiminut vanha arava romutettiin 1990-luvun alussa. Silloin valtion rahoitus ohjattiin ns. ”yleishyödyllisille” rakennuttajille vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen tuotantoon. Yleishyödyllisiksi toimijoiksi on Ympäristöministeriön alainen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hyväksynyt muutamia suuria rakennuttajia. Näistä merkittävimpiä ovat ammattiliittojen ja eläkeyhtiöiden omistamat VVO, SATO ja Avara. Vuosien mittaan joukkoon on hyväksytty myös monia puhtaasti yksityisiä sijoittajia ja näiden hallitsemia yhteisöjä.

Näin aravatalojen suuromistajiksi on valtion ARA-rahoituksella noussut muodollisesti ”yleishyödyllisiä” kiinteistösijoituskonserneja, jotka kuitenkin tekevät huippuvoittoja. Samalla asuntopula on palannut metropolialueelle. ”Yleishyödyllinen” voittojen takominen valtion ja asukkaiden rahoilla on hävittänyt kohtuuhintaiset kodit kasvukeskuksista.

Tähän voidaan saada korjaus lisäämällä pikaisesti valtion rahoittamaa ARA-tuotantoa ja palauttamalla ARA-asumisen hinta kohtuulliseksi. Lisärahaa ei tarvita. Tarvitaan poliittista tahtoa. Seuraavat toimenpiteet nykyisen ARA-rahoituksen uudelleen suuntaamiseksi toisivat ratkaisevan parannuksen:

– “Yleishyödyllisten” sijoittajien vuokrakiskonta kuriin. Valtion rahoittamien ARA-asuntojen omistajia on kiellettävä perimästä Valtioneuvoston vuosittain vahvistamien kohtuullisten asumismenojen yli meneviä vuokria ja asumisoikeusvastikkeita.

– ARA-vuokratalot on toteutettava asunto-osakeyhtiömuotoisina, jotta asukkailla on mahdollisuus käyttää vuokra-asuntojen omaksi lunastamisesta säädetyn lain mukaista oikeutta ostaa kotinsa itselleen.

– ARA-taloja myytäessä on asukkaille tehtävä  mahdolliseksi käyttää etuosto-oikeutta kotitaloonsa.

– ARA-taloissa vuokrien ja asumisoikeusvastikkeiden on noudatettava lakien edellyttämää omakustannusperiaattetta. Omakustannusperiaatteen kiertäminen vuokrien ja asumisoikeusvastikkeiden ns. tasauksen avulla on estettävä.

– Asumisoikeusasukkaiden omaisuuden suojaa ja vaikutusmahdollisuuksia on parannettava antamalla asukkaille äänioikeus talot omistavien yhtiöiden yhtiökokouksissa. Asumisoikeusmaksu on talojen omistajayhtiöön tehty pääomasijoitus, ja pääomasijoittajalle kuuluu sananvalta sijoituksen saaneen yhtiön asioissa. Valtiovallan edun mukaista on tukea asunnon omistamisesta riippumatonta asumista, mutta se ei saa tapahtua asukkaiden oikeussuojaa polkemalla.

– Valtion asuntorahaston lainoitus, takaukset ja korkotuki on avattava helpottamaan tavallisten ihmisten oman asunnon hankintaa vanhan omistusaravan mallin mukaisesti.

Nykyisen ARA-rahoituksen ja sen valvonnan epäonnistumisen osalta viittaamme myös oheiseen liitemateriaaliin, jossa on yksilöity suuri joukko ARA:n ja Ympäristöministeriön valvontatehtävän laiminlyöntejä, sekä laiminlyönneistä ARA-rahoitetuissa taloissa asuville aiheutuneita kohtuuttomia asumiskustannuksia. Viittaamme myös Nuorisosäätiön, Riihisäätiön, VVO:n ja Asokotien toiminnassa ilmi tulleisiin korruptiotapauksiin, joista on annettu lainvoimaisia tuomioita.

Oheisessa liitemateriaalissa ja linkeissä on lisää tietoa ARA-rahoituksen väärinkäytöstä lakien edellyttämän asumisen omakustannusperiaatteen ja kohtuuhintaisuuden vastaisesti.

Jukka Kilpi
puheenjohtaja
Suomen asumisoikeusasukkaat ry

LIITTEET

LIITE 1 Kilpi KANTELU VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE publ 18042…

LIITE 2 Kilpi OKV vastine täydellinen publ 2802

LIITE 3 032014 Kantelu YMn ja ARAn laiminlyönneistä lainvalmistelussa 230…

LIITE 4 032014 OKV 20.10.2013 HK

LIITE 5 SASO lausunto YMlle publ 17102013

LINKKEJÄ

Seuraavien linkkien takaa löytyy lisää esimerkkejä ARA:n ja YM:n valvontavelvollisuuden laiminlyönneistä, ARA-asuntojen omakustannusperiaatteen ja kohtuullisuuden vastaisesta hinnoittelusta sekä asumisoikeusasuntojen vastikkeiden lainvastaisesta määräämisestä:

Avain Asumisoikeus Oy:n ja Avaran osakekaupat:

http://www.rakennuslehti.fi/forum/viewtopic/?did=3113&page=5

http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/talous/23049.html

http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/talous/28439.html

http://www.taloussanomat.fi/rakentaminen/2010/11/04/rakennuslehti-ex-toimitusjohtaja-osti-pilkkahinnalla-valtaa-asumisoikeusasunnoissa/201015383/12

http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/talous/13020.html

Suomen Asumisoikeus Oy:n (sekä muiden asumisoikeusyhtiöiden) vastikemäärityksen lainvastaisuus:

http://www.rakennuslehti.fi/forum/viewtopic/?did=3025

“Yleishyödyllisten” kiinteistönomistajien voitonteko ARA-rahoituksella:

http://www.uusisuomi.fi/asuminen/66758-vuokrien-outo-4eum2-ero-ohjattu-paisuttamaan-sijoittajien-voittoja

http://jukkakilpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/116336-aravalapsi

http://www.hs.fi/mielipide/a1361248460774?jako=2b90872d52b8eb28ff2fdae35395eb94&ref=fb-share